General Terms and Conditions (including information for customers)

1. Zastosowanie
2. Oferty, opisy usług
3. Proces zamówienia, zawarcie umowy
4. Ceny, koszty dostawy
5. Dostawa, dostępność produktów
6. Warunki płatności
7. Zachowanie tytułu własności
8. Gwarancja na produkt, rękojmia
9. Odpowiedzialność
10. Przechowywanie samej umowy
11. Uwagi końcowe

1. Zastosowanie
1.1. Relacje biznesowe między

truzzer.com, produkt firmy eKomi Inc.

9100 Wilshire Boulevard, #725 E
Beverly Hills, CA 90210

Numer telefonu: +1 844-356-6487
Adres e-mail: hello@truzzer.com

(zwanym dalej “sprzedawcą”) a klientem (zwanym dalej “klientem”) podlegają wyłącznie poniższym Ogólnym Warunkom Handlowym w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

1.3. Odmienne warunki klienta nie będą uznawane, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

2. Oferty, opisy usług
2.1. Wyświetlanie produktów w sklepie internetowym należy utożsamiać z zaproszeniem do złożenia zamówienia, a nie z prawnie wiążącą ofertą. Opisy usług zawarte w katalogach lub na stronach internetowych sprzedawcy nie mogą być utożsamiane z obietnicą lub gwarancją.

2.2. Wszystkie oferty są ważne “do wyczerpania zapasów”, chyba że opis danego produktu stanowi inaczej. Z wyjątkiem błędów.

Uwaga: Wprowadź prawidłowe etykiety przycisków w poniższej sekcji.
3. Proces zamówienia, zawarcie umowy
3.1. Klient może wybrać dowolne produkty z asortymentu sprzedawcy i zebrać je w tak zwanym “koszyku” za pomocą przycisku Dodaj do koszyka. Klient może następnie przejść do koszyka i zmienić swój wybór zgodnie z wymaganiami, na przykład usuwając produkt z koszyka. Po dokonaniu wyboru klient może przejść do ostatniego kroku w procesie składania zamówienia, korzystając z przycisku Przejdź do kasy.

3.2. Gdy klient kliknie przycisk Złóż zamówienie (płatność zostanie pobrana), składa wiążącą prośbę o zakup towarów znajdujących się obecnie w jego koszyku. Przed złożeniem zamówienia klient może w dowolnym momencie przeglądać i zmieniać dane zamówienia, a także korzystać z funkcji “Wstecz” przeglądarki, aby powrócić do koszyka lub przerwać proces zamówienia. Istotne wpisy są oznaczone gwiazdką (*).

3.3. Sprzedawca odpowiada, wysyłając klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru; wiadomość e-mail zawiera podsumowanie zamówienia złożonego przez klienta i może zostać wydrukowana za pomocą funkcji “Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie otrzymanie zamówienia klienta przez sprzedawcę i nie należy go utożsamiać z przyjęciem zamówienia. Wiążącą umowę zakupu uznaje się za zawartą tylko wtedy, gdy sprzedawca wyśle lub przekaże klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni lub potwierdzi wysyłkę zamówionego produktu w ciągu 2 dni, wysyłając klientowi drugą wiadomość e-mail, potwierdzenie zamówienia lub fakturę.

3.4. W przypadku klientów będących firmami, wyżej wymieniony okres na wysyłkę, dostawę lub potwierdzenie zamówienia wynosi siedem dni zamiast dwóch.

3.5. Jeśli sprzedawca oferuje opcję płatności z góry, umowę uznaje się za zawartą w momencie, gdy klient poda swoje dane bankowe i spełni żądanie płatności. Jeżeli, pomimo wymagalności i pomimo wysłania klientowi przypomnienia, płatność nie wpłynie do sprzedawcy w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, unieważniając w ten sposób zamówienie i zwalniając sprzedawcę z obowiązku dostawy. W tym momencie zamówienie uznaje się za zakończone bez dalszych konsekwencji dla klienta lub sprzedawcy. Produkty, za które oferowana jest płatność z góry, można zatem zarezerwować na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny, koszty dostawy
4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedawcy zawierają ustawowy podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.

4.2. Sprzedawca dolicza do podanych cen koszty dostawy. Koszty dostawy są wyraźnie wyjaśnione klientowi na osobnej stronie internetowej i podczas samego procesu składania zamówienia.

5. Dostawa, dostępność produktów
5.1. Jeśli klient wybierze płatność z góry, dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty faktury.

5.2. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli z winy klienta dostawa towaru nie powiedzie się pomimo trzech prób dostawy. Wszelkie płatności już dokonane przez klienta zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.3. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ sprzedawca, nie z własnej winy, nie otrzymał danego produktu od swojego dostawcy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta i w razie potrzeby zaoferuje mu dostawę porównywalnego produktu. Jeśli nie są dostępne porównywalne produkty lub klient nie chce otrzymać porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie otrzymane płatności.

5.4. Klienci są powiadamiani o terminach dostawy i ograniczeniach dotyczących dostawy (np. dostawa do określonych krajów z wyłączeniem innych) na osobnej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

5.5 W przypadku klientów będących spółkami, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towarów przechodzi na kupujących z chwilą, gdy sprzedający dostarczy przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki; podane daty i terminy dostaw, z zastrzeżeniem innych obietnic i umów, nie są datami stałymi.

5.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i wykonaniu z powodu siły wyższej oraz z powodu nieprzewidywalnych zdarzeń, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedającemu dostawę w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami, nawet w przypadku wiążąco uzgodnionych terminów i dat. W takim przypadku Sprzedający będzie uprawniony do opóźnienia dostawy lub usługi o czas trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. Prawo do przesunięcia terminu przysługuje również klientom będącym przedsiębiorcami w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na działalność przeddostawcy, za które ani przeddostawca, ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności. W okresie takiej przeszkody klient będzie również zwolniony ze swoich zobowiązań umownych, w szczególności z płatności. Jeśli opóźnienie jest nieuzasadnione dla klienta, klient może odstąpić od umowy w drodze pisemnego oświadczenia po upływie rozsądnego terminu wyznaczonego przez klienta lub po wzajemnych konsultacjach ze sprzedawcą.

6. Warunki płatności
6.1. Klient może wybrać jeden z dostępnych rodzajów płatności podczas procesu składania zamówienia; jego wybór jest dokonywany przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Klienci są informowani o dostępnych rodzajach płatności na osobnej stronie internetowej.

6.2. Jeśli dostępna jest płatność na konto, płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej faktury. W przypadku wszystkich innych rodzajów płatności pełna opłata musi zostać uiszczona z góry.

6.3. Jeśli przetwarzanie płatności jest zlecane podmiotom zewnętrznym (np. PayPal), zastosowanie mają ogólne warunki obsługiwane przez te podmioty.

6.4. Jeśli termin płatności jest określony jako data kalendarzowa, klient zostanie uznany za zalegającego z płatnością, gdy tylko nie dotrzyma tego terminu i będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

6.5. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę innych roszczeń odszkodowawczych związanych z opóźnieniem.

6.6. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne lub uznane przez sprzedawcę. Klient może egzekwować prawo zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego, co roszczenia sprzedawcy.

7. Zachowanie tytułu własności
Sprzedawca zachowuje prawo własności dostarczonych towarów do czasu dokonania pełnej zapłaty.
W przypadku klientów będących przedsiębiorcami obowiązują dodatkowo następujące postanowienia: Sprzedający zachowuje prawo własności do towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych; Kupujący jest zobowiązany do traktowania zakupionej rzeczy z należytą starannością, dopóki prawo własności nie przeszło jeszcze na niego. W szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od kradzieży, pożaru i zalania według wartości odtworzeniowej, jeśli jest to właściwe lub zwyczajowo przyjęte w branży. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych, Kupujący przeprowadzi je w odpowiednim czasie na własny koszt. Przetwarzanie lub przekształcanie towarów zastrzeżonych przez klienta będzie zawsze wykonywane na rzecz sprzedającego. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z innymi rzeczami nienależącymi do Sprzedającego, Sprzedający nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do innych przetworzonych rzeczy w momencie przetworzenia. We wszystkich innych aspektach, do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia stosuje się te same przepisy, co do towarów objętych zastrzeżeniem własności. Klient dokonuje również cesji wierzytelności w celu zabezpieczenia roszczeń wobec niego, które powstają wobec osoby trzeciej w wyniku połączenia towaru zastrzeżonego z nieruchomością. Dostęp osób trzecich do towarów będących własnością lub współwłasnością sprzedawcy musi zostać niezwłocznie zgłoszony przez klienta. Klient ponosi wszelkie koszty związane z powództwem osoby trzeciej lub koszty pozasądowego zwolnienia wynikające z takich interwencji. Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności w zwykłym toku działalności. Klient już teraz przenosi na sprzedającego w drodze zabezpieczenia wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw prawnych w odniesieniu do zastrzeżonych towarów (w tym wszelkie roszczenia salda z rachunku bieżącego). Sprzedawca nieodwołalnie upoważnia Klienta do dochodzenia roszczeń scedowanych na Sprzedawcę na jego rachunek i we własnym imieniu. Autoryzacja polecenia zapłaty może zostać cofnięta, jeśli klient nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych. Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia zabezpieczeń przysługujących Sprzedawcy na żądanie Klienta, gdy ich łączna wartość sprzedaży przekroczy sumę wszystkich wymagalnych wierzytelności Sprzedawcy wynikających ze stosunków handlowych o więcej niż 10% (lub o więcej niż 50% w przypadku ryzyka likwidacji). Wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, należy do Sprzedającego. Wraz z uregulowaniem wszystkich roszczeń sprzedającego z tytułu transakcji dostawy, prawo własności towarów objętych zastrzeżeniem własności oraz scedowane roszczenia przechodzą na kupującego. Wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, spoczywa na sprzedającym.

8. Gwarancja na produkt i rękojmia
8.1. Rękojmię (odpowiedzialność za wady) ustala się zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

8.2. Towary dostarczone przez sprzedawcę podlegają gwarancji tylko wtedy, gdy klient został wyraźnie poinformowany o takiej gwarancji i jej warunkach przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

8.3. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, sprawdzi on towary bez zbędnej zwłoki, niezależnie od ustawowych obowiązków zawiadomienia o wadach, i powiadomi dostawcę na piśmie o wszelkich widocznych wadach materiałowych bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dostawy, oraz o wszelkich niewidocznych wadach materiałowych bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia. Odchylenia w jakości, wadze, rozmiarze, grubości, szerokości, wyposażeniu, wzorze i kolorze, które są zwyczajowe w handlu i dopuszczalne zgodnie z normami jakości lub drobne odchylenia nie stanowią wad.

8.4. Jeśli klientem jest przedsiębiorca, do wyboru jest naprawa lub późniejsza dostawa wadliwych towarów przez sprzedawcę.

8.5. Niezależnie od postanowień dotyczących odpowiedzialności zawartych w niniejszych Warunkach, w przypadku klientów będących przedsiębiorcami wady istotne przedawniają się po upływie roku od przejścia ryzyka, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższe terminy, w szczególności w przypadku szczególnych przepisów dotyczących regresu przedsiębiorcy. W przypadku towarów używanych gwarancja klientów będących przedsiębiorcami jest wyłączona.

8.6. Jeżeli klient, który jest przedsiębiorcą, zamontował wadliwą rzecz w rozumieniu § 439 ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w innej rzeczy lub przymocował ją do innej rzeczy zgodnie z jej rodzajem i przeznaczeniem, sprzedawca, z zastrzeżeniem wyraźnej umowy i bez uszczerbku dla innych zobowiązań z tytułu rękojmi, nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi niezbędnych kosztów usunięcia wadliwej rzeczy oraz zamontowania lub przymocowania naprawionej lub dostarczonej rzeczy wolnej od wad w ramach późniejszego świadczenia. W związku z tym Sprzedawca nie jest również zobowiązany do zwrotu kosztów usunięcia wadliwej rzeczy oraz instalacji lub zamocowania naprawionej lub dostarczonej rzeczy wolnej od wad w ramach regresu Klienta w ramach łańcucha dostaw (tj. między Klientem a jego klientami).

9. Odpowiedzialność
9.1. Poniższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą sprzedawcy mają zastosowanie niezależnie od innych ustawowych kryteriów kwalifikowalności.

9.2. Sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

9.3. Sprzedawca ponosi również odpowiedzialność za drobne zaniedbania prowadzące do naruszenia podstawowych obowiązków, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy, oraz za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na których klient może zwykle polegać. W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy jest jednak ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla danego rodzaju umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania prowadzące do naruszenia obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzednich.

9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do szkód na życiu, ciele lub zdrowiu, wad stwierdzonych po przyjęciu gwarancji dotyczącej charakteru produktu lub wad utrzymywanych w tajemnicy z umyślnym oszustwem. Odpowiedzialność zgodnie z warunkami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za wadliwe produkty pozostaje nienaruszona.

9.5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie i/lub ograniczenie dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i agentów.

10. Przechowywanie samej umowy
10.1. Klient może wydrukować umowę za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce podczas ostatniego etapu procesu składania zamówienia (tj. przed złożeniem zamówienia u sprzedawcy).

10.2. Sprzedawca prześle również klientowi potwierdzenie zamówienia zawierające wszystkie dane zamówienia na adres e-mail podany przez klienta. Ponadto klient otrzyma kopię ogólnych warunków sprzedawcy (w tym zasady anulowania zamówienia przez sprzedawcę oraz informacje o kosztach wysyłki i warunkach wysyłki i płatności sprzedawcy) wraz z potwierdzeniem zamówienia lub najpóźniej w momencie dostawy towarów. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz przeglądać złożone zamówienia w swoim profilu. Przechowujemy również umowę w Twoim profilu, ale nie udostępniamy jej w Internecie.

10.3. Klienci będący przedsiębiorcami mogą otrzymywać dokumenty umowne pocztą elektroniczną, na piśmie lub poprzez odniesienie do źródła online.

11. Uwagi końcowe
11.1. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, z zastrzeżeniem innych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, miejscem wykonania umowy jest siedziba sprzedawcy, natomiast miejscem jurysdykcji jest siedziba sprzedawcy, jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub kupujący znajduje się w kraju zamieszkania sprzedawcy nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji. Zastrzega się prawo sprzedającego do wyboru innego dopuszczalnego miejsca jurysdykcji.

11.2. W przypadku przedsiębiorców, prawo Republiki Federalnej Niemiec  ma zastosowanie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ, o ile nie istnieją ważne przepisy ustawowe stanowiące inaczej.

11.3. Językiem umowy jest język niemiecki.

Uwaga: Zwróć uwagę, że link do strony http://ec.europa.eu/consumers/odr/ musi być klikalny.
11.4. Platforma konsumencka Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.