Bericht voor consumenten over de ontbinding van overeenkomsten voor in één zending geleverde goederen

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die voor het grootste deel niet zijn toe te schrijven aan een beroepsactiviteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitoefent.

Recht op annulering
Je hebt het recht dit contract zonder opgave van redenen te annuleren binnen een annuleringstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (je kunt niet de vervoerder aanwijzen) de goederen in ontvangst neemt. Om je recht op annulering uit te oefenen moet je ons op de hoogte stellen (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 DuitslandTelefoonnummer: +49 2175 978 366 3
E-mailadres: hello@truzzer.com

). Je kunt – maar bent daartoe niet verplicht – het sjabloon van het annuleringsformulier gebruiken dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. Je wordt geacht aan de bovengenoemde annuleringstermijn te hebben voldaan als je brief, fax of e-mail waarin je ons op de hoogte stelt van het gebruik van je annuleringsrecht, vóór het verstrijken van de annuleringstermijn is verzonden.

Gevolgen van annulering
Als je dit contract annuleert zijn we verplicht om alle betalingen die we van je hebben ontvangen (inclusief verzendkosten, maar exclusief extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere verzendoptie hebt gekozen dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die we aanbieden) onverwijld en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we je brief, fax of e-mail hebben ontvangen waarin je ons op de hoogte stelt van de annulering van het contract, terug te betalen. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betalingstype dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren totdat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt geretourneerd (wat het eerste moment is). Je bent verplicht de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop je ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terug te zenden. Je wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Je bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering is toe te schrijven aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, de eigenschappen en de functionaliteit ervan.

Sjabloon voor annuleringsformulier
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).
– Naar

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 DuitslandTelefoonnummer: +49 2175 978 366 3
E-mailadres: hello@truzzer.com

:
– Ik/wij (*) annuleren hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen vereist als de annulering op papier wordt ingediend)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting en voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het recht van opzegging geldt niet voor overeenkomsten voor de
levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en beoogde doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden;
de levering van alcoholhoudende dranken waarvoor bij het sluiten van de overeenkomst een prijs is overeengekomen, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
de levering van kranten, tijdschriften of glossy’s, met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat. Het recht van opzegging vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht om te worden teruggezonden, voor zover het zegel daarvan na de levering is verbroken; voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, voor zover het zegel daarvan na de levering is verwijderd.

Bericht voor consumenten over de annulering van overeenkomsten voor de levering van meerdere goederen die als één bestelling zijn besteld maar afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die voor het grootste deel niet zijn toe te schrijven aan een beroepsactiviteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitoefent.

Recht op annulering
Je hebt het recht dit contract zonder opgave van redenen te annuleren binnen een annuleringstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (je kunt niet de vervoerder aanwijzen) de laatste goederen in ontvangst neemt. Om je recht op annulering uit te oefenen moet je ons op de hoogte stellen (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 DuitslandTelefoonnummer: +49 2175 978 366 3
E-mailadres: hello@truzzer.com) van je beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. in de vorm van een per post verstuurde brief, een fax of een e-mail). Je kunt – maar bent daartoe niet verplicht – het sjabloon van het annuleringsformulier gebruiken dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. Je wordt geacht aan de bovengenoemde annuleringstermijn te hebben voldaan als je brief, fax of e-mail waarin je ons op de hoogte stelt van het gebruik van je annuleringsrecht, vóór het verstrijken van de annuleringstermijn is verzonden.

Gevolgen van annulering
Als je dit contract annuleert zijn we verplicht om alle betalingen die we van je hebben ontvangen (inclusief verzendkosten maar exclusief extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere verzendoptie hebt gekozen dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die we aanbieden) onverwijld en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we je brief, fax of e-mail hebben ontvangen waarin je ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, terug te betalen. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betalingstype dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren totdat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt geretourneerd (wat het eerste moment is). Je bent verplicht de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop je ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terug te zenden. Je wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Je bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering is toe te schrijven aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, de eigenschappen en de functionaliteit ervan.

Sjabloon voor annuleringsformulier
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).
– Naar

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 DuitslandTelefoonnummer: +49 2175 978 366 3
E-mailadres: hello@truzzer.com

:
– Ik/wij (*) annuleren hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen vereist als de annulering op papier wordt ingediend)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting en voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en beoogde doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden;
de levering van alcoholhoudende dranken waarvoor bij het sluiten van de overeenkomst een prijs is overeengekomen, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
de levering van kranten, tijdschriften of glossy’s, met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat. Het recht van opzegging vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht om te worden teruggezonden, voor zover het zegel daarvan na de levering is verbroken; voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, voor zover het zegel daarvan na de levering is verwijderd.

Bericht voor consumenten over de opzegging van overeenkomsten voor goederen die in meervoudige zendingen of onderdelen worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die voor het grootste deel niet zijn toe te schrijven aan een beroepsactiviteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitoefent.

Recht op annulering
Je hebt het recht dit contract zonder opgave van redenen te annuleren binnen een annuleringstermijn van veertien dagen die begint op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (je kunt niet de vervoerder aanwijzen) de laatste zending of het laatste deel van de bestelde goederen in ontvangst neemt. Om je recht op annulering uit te oefenen moet je ons op de hoogte stellen (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 DuitslandTelefoonnummer: +49 2175 978 366 3
E-mailadres: hello@truzzer.com

) van je beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. in de vorm van een per post verstuurde brief, een fax of een e-mail). Je kunt – maar bent daartoe niet verplicht – het sjabloon van het annuleringsformulier gebruiken dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. Je wordt geacht aan de bovengenoemde annuleringstermijn te hebben voldaan als je brief, fax of e-mail waarin je ons op de hoogte stelt van het gebruik van je annuleringsrecht, vóór het verstrijken van de annuleringstermijn is verzonden.

Gevolgen van annulering
Als je dit contract annuleert zijn we verplicht om alle betalingen die we van je hebben ontvangen (inclusief verzendkosten maar exclusief extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere verzendoptie hebt gekozen dan de standaard, goedkoopste verzendoptie die we aanbieden) onverwijld en binnen een periode van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop we je brief, fax of e-mail hebben ontvangen waarin je ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, terug te betalen. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betalingstype dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in verband met terugbetaling in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren totdat we de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt geretourneerd (wat het eerste moment is). Je bent verplicht de goederen onverwijld en binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de datum waarop je ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terug te zenden. Je wordt geacht aan de bovengenoemde retourtermijn te hebben voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Je bent aansprakelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering is toe te schrijven aan de niet-essentiële behandeling van de goederen door u voor andere doeleinden dan de verificatie van de aard, de eigenschappen en de functionaliteit ervan.Sjabloon annuleringsformulier(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).
– Naar :

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 DuitslandTelefoonnummer: +49 2175 978 366 3
E-mailadres: hello@truzzer.com

– Ik/wij (*) annuleren hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld (*)/Ontvangen (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen vereist als de annulering op papier wordt ingediend)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting en voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het recht van opzegging geldt niet voor overeenkomsten voor de
levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en beoogde doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden;
de levering van alcoholhoudende dranken waarvoor bij het sluiten van de overeenkomst een prijs is overeengekomen, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
de levering van kranten, tijdschriften of glossy’s, met uitzondering van die waarvoor een abonnement bestaat. Het recht van opzegging vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt worden geacht om te worden teruggezonden, voor zover het zegel daarvan na de levering is verbroken; voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, voor zover het zegel daarvan na de levering is verwijderd.