Algemene voorwaarden (inclusief informatie voor klanten)

1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen, dienstbeschrijvingen
3. Bestelproces, sluiting van het contract
4. Prijzen, leveringskosten
5. Levering, beschikbaarheid van het product
6. Betalingsvoorwaarden
7. Behoud van eigendomsrecht
8. Productgarantie, waarborg
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van het contract zelf
11. Slotopmerkingen

1. Toepasselijkheid
1.1. De zakelijke relatie tussen

truzzer.com, een product van eKomi Inc.

9100 Wilshire Boulevard, #725 E
Beverly Hills, CA 90210

Telefoonnummer: +1 844-356-6487
E-mailadres: hello@truzzer.com

(hierna te noemen de “verkoper”) en de klant (hierna te noemen de “klant”) wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldt op het moment van het plaatsen van de bestelling.

1.2. Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen, dienstbeschrijvingen
2.1. De weergave van producten in de online shop moet worden gelijkgesteld met een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling en niet met een juridisch bindend aanbod. Dienstbeschrijvingen in catalogi of op de websites van de verkoper mogen niet worden gelijkgesteld met een belofte of garantie.

2.2. Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld in de respectieve productbeschrijving. Fouten uitgezonderd.

NB: Vul in het volgende gedeelte de juiste knoplabels in.
3. Bestelproces, sluiting van het contract
3.1. Het staat de klant vrij de producten van zijn keuze uit het assortiment van de verkoper te selecteren en deze met de knop Toevoegen aan winkelwagentje samen te voegen in een zogenaamd “mandje”. De klant kan dan naar zijn mandje gaan en zijn keuze desgewenst wijzigen, bijvoorbeeld door een product uit het mandje te verwijderen. Als ze tevreden zijn met hun keuze kan de klant doorgaan naar de laatste stap in het bestelproces met de knop Ga door naar de kassa.

3.2. Als de klant op de knop Bestelling plaatsen (betaling wordt in ontvangst genomen) klikt, doet hij een bindend verzoek om de goederen te kopen die op dat moment in zijn mandje zitten. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de klant op elk moment zijn bestelgegevens bekijken en wijzigen, en ook de “Terug”-functie van zijn browser gebruiken om terug te keren naar zijn mandje of het bestelproces af te breken. Essentiële vermeldingen zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

3.3. De verkoper reageert door de klant per e-mail een automatische ontvangstbevestiging te sturen; de e-mail bevat de door de klant geplaatste bestelling en kan worden afgedrukt met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen de ontvangst van de bestelling van de klant door de verkoper en mag niet worden gelijkgesteld met de aanvaarding van de bestelling. Een bindende koopovereenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant verzendt of overhandigt of de verzending van het bestelde product binnen 2 dagen bevestigt door de klant een tweede e-mail, een orderbevestiging of een factuur te sturen.

3.4. Voor klanten die bedrijven zijn, bedraagt de genoemde termijn voor verzending, levering of orderbevestiging zeven dagen in plaats van twee.

3.5. Als de verkoper een mogelijkheid tot vooruitbetaling biedt, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat de klant zijn bankgegevens verstrekt en aan het betalingsverzoek voldoet. Indien, ondanks dat de klant een herinnering heeft ontvangen, de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, heeft de verkoper het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst, waardoor de bestelling ongeldig wordt en de verkoper op zijn beurt wordt bevrijd van zijn leveringsplicht. Op dat moment wordt de bestelling als afgerond beschouwd, zonder verdere gevolgen voor de klant of de verkoper. Producten waarvoor vooruitbetaling wordt aangeboden kunnen daarom maximaal 10 kalenderdagen worden gereserveerd.

4. Prijzen, leveringskosten
4.1. Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde (BTW) tegen het geldende tarief.

4.2. De verkoper brengt naast de aangegeven prijzen ook bezorgkosten in rekening. De verzendkosten worden duidelijk uitgelegd aan de klant op een aparte webpagina en tijdens het bestelproces zelf.

5. Levering, beschikbaarheid van het product
5.1. Als de klant kiest voor vooruitbetaling vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. De verkoper heeft het recht van de overeenkomst af te zien indien, door toedoen van de klant, de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen mislukt. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden onverwijld terugbetaald.

5.3. De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld het betreffende product niet geleverd heeft gekregen van zijn leverancier. Als deze situatie zich voordoet, zal de verkoper de klant onverwijld informeren en zo nodig aanbieden een vergelijkbaar product te leveren. Als er geen vergelijkbare producten beschikbaar zijn of als de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper alle reeds ontvangen betalingen onverwijld aan de klant terugbetalen.

5.4. Klanten worden op een aparte webpagina of in de respectieve productbeschrijving geïnformeerd over leveringstermijnen en leveringsbeperkingen (bv. levering aan bepaalde landen met uitsluiting van andere).

5.5 Bij klanten die bedrijven zijn, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen op de kopers over zodra de verkoper de zaak aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, heeft geleverd; de vermelde leveringsdata en -termijnen zijn, behoudens andere toezeggingen en overeenkomsten, geen vaste data.

5.6 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering door overmacht en door onvoorziene gebeurtenissen die de levering voor de Verkoper aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken ten opzichte van klanten die ondernemer zijn, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. In dat geval is de Verkoper gerechtigd de levering of dienst uit te stellen met de duur van de verhindering plus een redelijke aanloopperiode. Het recht op uitstel geldt ook voor klanten die ondernemer zijn in geval van onvoorziene gebeurtenissen die de bedrijfsvoering van een voorleverancier beïnvloeden en waarvoor noch de voorleverancier noch de verkoper verantwoordelijk zijn. Tijdens de duur van deze belemmering is de klant ook ontheven van zijn contractuele verplichtingen, met name de betaling. Indien de vertraging voor de klant onredelijk is, kan de klant zich door een schriftelijke verklaring na een door de klant te bepalen redelijke termijn of na onderling overleg met de verkoper uit de overeenkomst terugtrekken.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Het staat de klant vrij om tijdens het bestelproces een van de beschikbare betalingswijzen te kiezen; de keuze wordt gemaakt voordat het bestelproces wordt afgerond. Klanten worden op een aparte webpagina geïnformeerd over de beschikbare betalingsmogelijkheden.

6.2. Als betaling op rekening mogelijk is, moet de betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de bijbehorende factuur. Bij alle andere betalingsvormen moet de volledige betaling vooraf worden verricht.

6.3. Als derden opdracht krijgen om de betaling te verwerken (bijv. PayPal) zijn de algemene voorwaarden van die aanbieders van toepassing.

6.4. Indien de vervaldag waarop de betaling moet plaatsvinden als een kalenderdatum is gedefinieerd, wordt de klant geacht een betalingsachterstand te hebben zodra hij die vervaldag niet nakomt en is hij de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper andere vorderingen wegens vertragingsschade geldend kan maken.

6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn of door de verkoper worden erkend. De klant kan alleen een retentierecht afdwingen als zijn vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie als de vorderingen van de verkoper.

7. Behoud van eigendomsrecht
De verkoper behoudt de eigendom van de geleverde goederen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor klanten die ondernemer zijn, geldt bovendien het volgende: De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan; de koper is verplicht de gekochte zaak met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde, indien dit in de bedrijfstak passend of gebruikelijk is. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zal de Koper deze tijdig en op eigen kosten uitvoeren. De verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de klant geschiedt steeds voor rekening van de verkoper. Indien de voorbehouden goederen met andere, niet aan de verkoper toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerft de verkoper de mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Voor het overige geldt voor het door verwerking ontstane goed hetzelfde als voor de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. De klant draagt de vordering ook over tot zekerheid van de vorderingen die jegens hem ontstaan door de verbinding van de voorbehouden goederen met een goed. Toegang door derden tot de goederen in eigendom of mede-eigendom van de verkoper moet onmiddellijk door de klant worden gemeld. De klant draagt alle kosten voor een vordering van derden of kosten voor een buitengerechtelijke invrijheidstelling die uit dergelijke interventies voortvloeien. De klant heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De klant draagt reeds nu aan de verkoper tot zekerheid alle vorderingen over die voortvloeien uit doorverkoop of andere rechtsgronden met betrekking tot de voorbehouden goederen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant). De Verkoper machtigt de Klant herroepelijk om de aan de Verkoper overgedragen vorderingen voor zijn rekening en in eigen naam te innen. Deze incassomachtiging kan worden ingetrokken als de klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. De Verkoper verbindt zich ertoe de zekerheden waarop de Verkoper recht heeft op verzoek van de Klant vrij te geven wanneer de totale verkoopwaarde ervan de som van alle uitstaande vorderingen van de Verkoper uit hoofde van de zakelijke relatie met meer dan 10% (of met meer dan 50% indien er een liquidatierisico bestaat) overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij de Verkoper. Met de vereffening van alle vorderingen van de verkoper uit leveringstransacties gaat de eigendom van de goederen onder eigendomsvoorbehoud en de overgedragen vorderingen over op de koper. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de verkoper.

8. Productgarantie en waarborg
8.1. De garantie (aansprakelijkheid voor gebreken) wordt vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen, met inachtneming van de volgende bepalingen.

8.2. Voor de door de verkoper geleverde goederen geldt slechts een garantie indien de klant vóór het begin van het bestelproces uitdrukkelijk op een dergelijke garantie en de voorwaarden daarvan werd gewezen.

8.3. Indien de afnemer ondernemer is, dient hij de goederen onverwijld te controleren, onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen tot kennisgeving van gebreken, en de leverancier onverwijld, uiterlijk binnen twee weken na levering, schriftelijk in kennis te stellen van zichtbare materiële gebreken en onverwijld, uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, van niet-zichtbare materiële gebreken. Afwijkingen in kwaliteit, gewicht, grootte, dikte, breedte, uitrusting, patroon en kleur die in de handel gebruikelijk en volgens de kwaliteitsnormen toelaatbaar zijn of kleine afwijkingen vormen geen gebreken.

8.4. Als de klant een ondernemer is, is de keuze tussen rectificatie of levering achteraf van gebrekkige goederen door de verkoper.

8.5. Onverminderd de aansprakelijkheidsbepalingen van deze Voorwaarden verjaren materiële gebreken een jaar na de risico-overgang voor klanten die ondernemer zijn, tenzij de wet langere termijnen voorschrijft, met name in geval van bijzondere bepalingen voor het verhaal van de ondernemer. Voor gebruikte goederen is de garantie van klanten die ondernemer zijn uitgesloten.

8.6. Indien de klant, die ondernemer is, het gebrekkige artikel in de zin van § 439 lid 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) in een ander artikel heeft ingebouwd of aan een ander artikel heeft bevestigd in overeenstemming met het type en het beoogde gebruik ervan, is de verkoper, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst en onverminderd de overige garantieverplichtingen, niet verplicht de klant de noodzakelijke kosten te vergoeden voor de verwijdering van het gebrekkige artikel en de inbouw of bevestiging van het herstelde of geleverde artikel dat vrij is van gebreken in het kader van de latere prestatie. Dienovereenkomstig is de Verkoper ook niet verplicht tot vergoeding van de kosten voor de verwijdering van het gebrekkige artikel en de installatie of bevestiging van het gerepareerde of geleverde gebrekvrije artikel in het kader van een verhaal door de Klant binnen de toeleveringsketen (d.w.z. tussen de Klant en zijn klanten).

9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding gelden ongeacht andere wettelijke subsidiabiliteitscriteria.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk als de schade is veroorzaakt met opzet of grove nalatigheid.

9.3. De verkoper is ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot de schending van fundamentele verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het contractuele doel in gevaar brengt en de schending van verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant normaliter kan vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van de verkoper evenwel beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het betrokken type overeenkomst. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn genoemd.

9.4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, gebreken die na de aanvaarding van een garantie met betrekking tot de aard van het product zijn vastgesteld of gebreken die met opzet zijn verzwegen. De aansprakelijkheid krachtens de Duitse wet op de aansprakelijkheid voor producten met gebreken blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting en/of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Opslag van het contract zelf
10.1. De klant kan het contract afdrukken met behulp van de afdrukfunctie van zijn browser tijdens de laatste stap van het bestelproces (d.w.z. voordat hij zijn bestelling bij de verkoper plaatst).

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bovendien ontvangt de klant een exemplaar van de algemene voorwaarden van de verkoper (inclusief het annuleringsbeleid van de verkoper en informatie over de verzendkosten en de verzend- en betalingsvoorwaarden van de verkoper) samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij de levering van de goederen. Als je je bij onze winkel hebt geregistreerd kun je in je profiel de bestellingen bekijken die je hebt gedaan. We slaan het contract ook op in je profiel, maar maken het niet toegankelijk op het internet.

10.3. Klanten die ondernemer zijn, kunnen het bestek per e-mail, schriftelijk of door verwijzing naar een online bron ontvangen.

11. Slotopmerkingen
11.1. Indien de koper een ondernemer is, is de plaats van uitvoering, behoudens andere overeenkomsten of dwingende wettelijke bepalingen, de zetel van de verkoper. Het recht van de verkoper om een andere ontvankelijke plaats van jurisdictie te kiezen wordt voorbehouden.

11.2. In het geval van ondernemers geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland  met uitsluiting van het UN-kooprecht, zolang er geen dwingende wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen.

11.3. De taal van het contract is Duits.

NB: Merk in het onderstaande op dat de link naar http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aanklikbaar moet zijn.
11.4. Consumentenplatform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.