truzzer.com

eKomi Inc.

9100 Wilshire Boulevard, #725 E
Beverly Hills, CA 90210

Upowa?niony do reprezentowania: Michael Ambros

Numer identyfikacyjny pracodawcy 46-3575280

Kontakt:

Telefon:

NL: +31 (0)13
TO: +39 800727483
FR: +33-185149756
UK: +49 (0) 30 2000 444 999
ES: +34 911238286

(Odpowiedzi na pytania zostan? udzielone w ci?gu 24 godzin)

Faks: 030-2000 444 998

Email: info@ekomi-us.com

Zgodnie z artyku?em 36 niemieckiej ustawy o rozwi?zywaniu sporów konsumenckich (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) jeste?my zobowi?zani poinformowa? Ci? o europejskiej platformie internetowego rozwi?zywania sporów (platforma ODR) udost?pnionej przez Komisj? Europejsk?, któr? mo?na znale?? pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr.

eKomi Holding GmbH nie uczestniczy w post?powaniach na tej platformie ani w innych post?powaniach dotycz?cych rozwi?zywania sporów prowadzonych przez organ arbitra?owy, ani nie jest do tego zobowi?zana.