Generelle vilkår og betingelser (inkludert informasjon til kunder)

1. Anvendelse
2. Tilbud, tjenestebeskrivelser
3. Ordreprosess, inngåelse av kontrakt
4. Priser, leveringskostnader
5. Levering, produkttilgjengelighet
6. Betalingsbetingelser
7. Eiendomsforbehold
8. Produktgaranti, garanti
9. Ansvar
10. Lagring av selve kontrakten
11. Avslutningsord

1. Anvendelse
1.1. Forretningsforholdet mellom

truzzer.com, et produkt fra eKomi Inc.

9100 Wilshire Boulevard, #725 E
Beverly Hills, CA 90210

Telefonnummer: +1 844-356-6487
E-postadresse: hello@truzzer.com

(heretter referert til som “leverandøren”) og kunden (heretter referert til som “kunden”) er eksklusivt underlagt følgende generelle vilkår og betingelser i versjonen som er gyldig på tidspunktet for bestilling.

1.2. En forbruker i betydningen av disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som i hovedsak verken kan tilskrives hans kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet. En entreprenør er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som, når han inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

1.3. Avvikende vilkår og betingelser for kunden skal ikke gjenkjennes med mindre selgeren uttrykkelig samtykker i deres gyldighet.

2. Tilbud, tjenestebeskrivelser
2.1. Visning av produkter i nettbutikken er å likestille med en invitasjon til å legge inn en bestilling og ikke et juridisk bindende tilbud. Tjenestebeskrivelser som er inkludert i kataloger eller på leverandørens nettsider skal ikke sidestilles med verken et løfte eller en garanti.

2.2. Alle tilbud gjelder “så langt lager rekker” med mindre annet er angitt i den respektive produktbeskrivelsen. Unntatt feil.

NB: Vennligst skriv inn de riktige knappeetikettene i den følgende delen.
3. Ordreprosess, inngåelse av kontrakt
3.1. Kunden står fritt til å velge produkter etter eget valg fra leverandørens produktutvalg og samle dem i en såkalt “kurv” ved å bruke Legg i handlekurv-knappen. Kunden kan deretter gå videre til kurven sin og endre utvalget etter behov, for eksempel ved å fjerne et produkt fra kurven. Når de er fornøyd med valget, kan kunden gå videre til det siste trinnet i bestillingsprosessen ved å bruke Fortsett til kassen-knappen.

3.2. Når kunden klikker på Legg inn bestilling (betaling vil bli tatt) sender de en bindende forespørsel om å kjøpe varene i handlekurven. Før bestillingsplassering kan kunden se og endre bestillingsdataene sine når som helst og kan også bruke nettleserens “Tilbake”-funksjon for å gå tilbake til handlekurven eller avbryte bestillingsprosessen. Viktige oppføringer er merket med en stjerne (*).

3.3. Leverandøren svarer ved å sende en e-post til kunden en automatisk bekreftelse på mottak; e-posten rekapitulerer bestillingen kunden har lagt inn og kan skrives ut ved å bruke “Skriv ut”-funksjonen (ordrebekreftelse). Den automatiske mottaksbekreftelsen dokumenterer kun mottak av kundens ordre fra leverandøren og er ikke å likestille med ordreaksept. En bindende kjøpskontrakt anses kun for inngått dersom selgeren sender eller overleverer det bestilte produktet til kunden innen 2 dager eller bekrefter forsendelsen av det bestilte produktet innen 2 dager ved å sende kunden en ny e-post, ordrebekreftelse eller en faktura .

3.4. For kunder som er bedrifter er nevnte frist for forsendelse, levering eller ordrebekreftelse syv dager i stedet for to.

3.5. Dersom leverandøren tilbyr en forskuddsbetalingsmulighet, anses kontrakten å være inngått på det tidspunktet kunden oppgir sine bankopplysninger og oppfyller betalingsforespørselen. Dersom, til tross for forfall og til tross for at kunden har fått en purring, betaling ikke er mottatt av leverandøren innen 10 kalenderdager etter sending av ordrebekreftelsen, har leverandøren rett til å trekke seg fra kontrakten, og dermed gjøre bestillingen ugyldig og i snu å frigjøre selgeren fra deres forpliktelse til å levere. På dette tidspunktet anses bestillingen for å ha blitt avsluttet uten ytterligere konsekvenser for verken kunden eller leverandøren. Produkter som tilbys forskuddsbetaling for kan derfor reserveres i maksimalt 10 kalenderdager.

4. Priser, leveringskostnader
4.1. Alle priser som er angitt på leverandørens nettside er inklusiv lovbestemt merverdiavgift (MVA) til gyldig sats.

4.2. Leverandøren belaster leveringskostnader i tillegg til prisene som er oppgitt. Leveringskostnader er tydelig forklart til kunden på en egen nettside og under selve bestillingsprosessen.

5. Levering, produkttilgjengelighet
5.1. Dersom kunden velger forhåndsbetaling vil levering skje etter mottak av fakturabeløpet.

5.2. Selger har rett til å trekke seg fra kontrakten dersom levering av varene mislykkes på grunn av kundens feil til tross for tre leveringsforsøk. Eventuelle betalinger som allerede er utført av kunden vil bli refundert uten forsinkelse.

5.3. Leverandøren har rett til å trekke seg fra kontrakten dersom det bestilte produktet ikke er tilgjengelig fordi selgeren uten egen skyld ikke har fått levert det aktuelle produktet av sin leverandør. Dersom denne situasjonen oppstår, vil leverandøren informere kunden uten opphold og om nødvendig tilby å levere et sammenlignbart produkt. Hvis det ikke er noen sammenlignbare produkter tilgjengelig eller kunden ikke ønsker å bli levert med et sammenlignbart produkt, vil leverandøren refundere alle betalinger som allerede er mottatt til kunden uten forsinkelse.

5.4. Kunder blir varslet om leveringsperioder og restriksjoner på levering (f.eks. levering til bestemte land med unntak av andre) på en egen nettside eller i den respektive produktbeskrivelsen.

5.5 For kunder som er bedrifter, skal risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen overgå til kjøperne så snart selgeren har levert varen til speditøren, transportøren eller den ellers utpekte person eller institusjon. utføre forsendelsen; oppgitte leveringsdatoer og frister, med forbehold om andre løfter og avtaler, er ikke faste datoer.

5.6 Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser i levering og ytelse på grunn av force majeure og på grunn av uforutsigbare hendelser som gjør levering vesentlig vanskeligere eller umulig for Selger overfor kunder som er gründere, selv ved bindende avtale frister og datoer. I dette tilfellet skal Selger ha rett til å utsette leveransen eller tjenesten med varigheten av hindringen pluss en rimelig oppstartsperiode. Retten til å utsette fristen skal også gjelde kunder som er næringsdrivende i tilfeller av uforutsette hendelser som påvirker driften til en forhåndsleverandør og som verken forhåndsleverandøren eller Selger har ansvar for. I perioden med slik hindring skal kunden også frigjøres fra sine kontraktsmessige forpliktelser, spesielt betaling. Dersom forsinkelsen er urimelig for kunden, kan kunden trekke seg fra kontrakten ved skriftlig erklæring etter en rimelig frist fastsatt av kunden eller etter gjensidig samråd med selger.

6. Betalingsbetingelser
6.1. Kunden står fritt til å velge en av de tilgjengelige betalingstypene under bestillingsprosessen; deres valg gjøres før fullføring av bestillingsprosessen. Kunder informeres om tilgjengelige betalingstyper på en egen nettside.

6.2. Dersom acontobetaling er tilgjengelig, må betaling skje innen 30 dager etter mottak av varene og tilhørende faktura. Full betaling må gjøres på forhånd for alle andre betalingstyper.

6.3. Hvis tredjepartsleverandører får i oppdrag å behandle betalingen (f.eks. PayPal), gjelder de generelle vilkårene og betingelsene som drives av disse leverandørene.

6.4. Dersom forfallsdatoen som betalingen skal skje innen er definert som en kalenderdato, vil kunden bli ansett for å være på etterskudd så snart de ikke overholder denne forfallsdatoen og være ansvarlig for lovpålagte forsinkelsesrenter.

6.5. Kundens plikt til å betale forsinkelsesrenter er ikke til hinder for at andre krav på forsinkelsesrelaterte skader kan gjøres gjeldende fra selgers side.

6.6. Kunden har kun rett til motregning dersom deres motkrav er juridisk gyldige eller erkjent av leverandøren. Kunden kan bare gjøre tilbakeholdsrett gjeldende dersom deres krav følger av samme kontraktsforhold som selgerens krav.

7. Eiendomsforbehold
Selgeren beholder eiendomsretten til de leverte varene inntil full betaling er utført.
For kunder som er entreprenører gjelder i tillegg følgende: Selger beholder eiendomsretten til varene inntil alle krav som følger av et pågående forretningsforhold er fullt ut avgjort; kjøperen plikter å behandle den kjøpte varen varsomt så lenge eiendomsretten ennå ikke er overgått til ham. Han er særlig forpliktet til å forsikre den tilstrekkelig for egen regning mot tyveri, brann- og vannskader til gjenanskaffelsesverdi, dersom dette er hensiktsmessig eller vanlig i bransjen. Dersom det må utføres vedlikeholds- og inspeksjonsarbeid, skal Kjøper utføre dette i god tid for egen regning. Behandling eller transformasjon av de reserverte varene av kunden skal alltid utføres for selgeren. Dersom de reserverte varene bearbeides med andre varer som ikke tilhører Selger, skal Selger overta medeie av den nye varen i forholdet mellom verdien av de reserverte varene og de øvrige behandlede gjenstandene på behandlingstidspunktet. For øvrig gjelder det samme for varen som er opprettet ved bearbeiding som for varer som er underlagt eiendomsforbehold. Kunden overdrar også kravet til å sikre de krav mot ham som oppstår mot tredjemann gjennom tilknytningen av forbeholdt gods med en eiendom. Tredjemanns tilgang til varene som eies eller medeides av selgeren skal meldes umiddelbart av kunden. Kunden skal bære eventuelle kostnader for en tredjeparts handling eller kostnader for en utenrettslig frigjøring som oppstår fra slike inngrep. Kunden har rett til å videreselge varene som er underlagt eiendomsforbehold i den ordinære virksomheten. Kunden overdrar allerede som sikkerhet til selgeren alle krav som oppstår ved videresalg eller andre rettslige grunner med hensyn til reserverte varer (inkludert alle saldokrav fra brukskonto). Selger gir tilbakekallelig fullmakt til Kunden til å inndrive kravene som er tildelt Selger for sin regning og i sitt eget navn. Denne autorisasjonsautorisasjonen kan trekkes tilbake hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser på riktig måte. Selger forplikter seg til å frigi sikkerhetene som Selger har krav på på Kundens anmodning når deres totale salgsverdi overstiger summen av alle utestående krav fra Selger som oppstår fra forretningsforholdet med mer enn 10 % (eller med mer enn 50 % dersom det er fare for avvikling). Valget av verdipapirene som skal frigis påhviler selgeren. Med oppgjør av alle krav fra selgeren fra leveringstransaksjoner, vil eiendomsretten til varene som er underlagt eiendomsforbehold og de overordnede kravene gå over til kjøperen. Valget av verdipapirene som skal frigis påhviler selgeren.

8. Produktgaranti og garanti
8.1. Garantien (ansvaret for mangler) skal fastsettes i henhold til lovbestemmelser, med forbehold om følgende bestemmelser.

8.2. Varene levert av leverandøren er kun underlagt en garanti dersom kunden ble uttrykkelig informert om en slik garanti og vilkårene for denne før bestillingsprosessen startet.

8.3. Hvis kunden er en entreprenør, skal han inspisere varene uten unødig opphold, til tross for eventuelle lovpålagte forpliktelser til å varsle om mangler, og skal varsle leverandøren skriftlig om eventuelle synlige materialfeil uten ugrunnet opphold, senest innen to uker etter levering. , og av eventuelle ikke-synlige materielle defekter uten unødig forsinkelse, senest innen to uker etter oppdagelsen. Avvik i kvalitet, vekt, størrelse, tykkelse, bredde, utstyr, mønster og farge som er vanlig i bransjen og tillatt i henhold til kvalitetsstandarder eller mindre avvik skal ikke utgjøre mangler.

8.4. Dersom kunden er en gründer, står valget mellom utbedring eller etterlevering av mangelfulle varer av selger.

8.5. Uavhengig av ansvarsbestemmelsene i disse vilkårene, foreldes materielle mangler ett år etter overføring av risiko for kunder som er entreprenører, med mindre lengre frister er foreskrevet i loven, spesielt når det gjelder spesielle bestemmelser for bruk av gründeren. For brukte varer er garantien til kunder som er gründere ekskludert.

8.6. Hvis kunden, som er en gründer, har installert den defekte varen i henhold til § 439 (3) i den tyske sivilloven (BGB) i en annen vare eller festet den til en annen gjenstand i samsvar med dens type og tiltenkte bruk, selger skal, etter uttrykkelig avtale og uten hinder av de øvrige garantiforpliktelser, ikke være forpliktet til å erstatte kunden for nødvendige utgifter til fjerning av den defekte varen og montering eller feste av reparert eller levert vare uten mangler innen omfanget av etterfølgende ytelse. Selger skal følgelig heller ikke være forpliktet til å dekke utgifter til fjerning av den defekte varen og installasjon eller feste av den reparerte eller leverte feilfrie varen innenfor rammen av en regress fra Kunden innenfor forsyningskjeden (dvs. Kunden og dens kunder).

9. Ansvar
9.1. Følgende unntak og ansvarsbegrensninger i forbindelse med leverandørens erstatningsansvar gjelder uavhengig av andre lovbestemte kvalifikasjonskriterier.

9.2. Selger er ansvarlig uten begrensning dersom skade er forårsaket med forsett eller grov uaktsomhet.

9.3. Selgeren er også ansvarlig for mindre uaktsomhet som fører til brudd på grunnleggende forpliktelser hvis overtredelse setter oppfyllelsen av kontraktsformålet i fare og brudd på forpliktelser hvis oppfyllelse er en forutsetning for forsvarlig oppfyllelse av kontrakten og normalt kan stoles på av kunden. . I dette tilfellet er leverandørens ansvar likevel begrenset til påregnelig skade som er typisk for den aktuelle kontraktstypen. Selger er ikke ansvarlig for mindre uaktsomhet som fører til mislighold av andre forpliktelser enn de som er nevnt i de foregående punktene.

9.4. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder ikke skader på liv, lemmer eller helse, defekter identifisert etter aksept av en garanti angående produktets art eller mangler holdt hemmelig med forsettlig bedrag. Ansvar i henhold til vilkårene i den tyske loven om ansvar for defekte produkter forblir upåvirket.

9.5. I den grad leverandørens ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder slik utelukkelse og/eller begrensning også det personlige ansvaret til ansatte, representanter og agenter.

10. Lagring av selve kontrakten
10.1. Kunden kan skrive ut kontrakten ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon under siste trinn i bestillingsprosessen (dvs. før bestillingen hos leverandøren).

10.2. Leverandøren vil også sende kunden en ordrebekreftelse som inneholder alle ordredata til e-postadressen kunden har oppgitt. I tillegg vil kunden motta en kopi av leverandørens generelle vilkår og betingelser (inkludert leverandørens avbestillingsregler og informasjon om fraktkostnader og leverandørens vilkår for frakt og betaling) sammen med ordrebekreftelsen eller senest ved levering av varene . Hvis du har registrert deg i vår butikk, kan du se bestillingene du har lagt inn i profilen din. Vi lagrer også kontrakten i profilen din, men gjør den ikke tilgjengelig på internett.

10.3. Kunder som er gründere kan motta kontraktsdokumentene på e-post, skriftlig eller ved referanse til en online kilde.

11. Avslutningsord
11.1. Dersom kjøperen er næringsdrivende, underlagt andre avtaler eller ufravikelige lovbestemmelser, er ytelsesstedet selgers sete, mens vernetingsstedet er selgers sete dersom kunden er kjøpmann, offentlig rettssubjekt eller særfond iht. offentlig lov eller kjøperen er i landet der selgeren er hjemmehørende, har ingen generell jurisdiksjon. Selgerens rett til å velge et annet godkjent jurisdiksjonssted er forbeholdt.

11.2. Når det gjelder gründere, loven i Forbundsrepublikken Tyskland  gjelder med unntak av FNs kjøpslov, så lenge det ikke finnes tvingende lovbestemmelser om det motsatte.

11.3. Språket i kontrakten er tysk.

NB: Vær oppmerksom på i det følgende at lenken til http://ec.europa.eu/consumers/odr/ må være klikkbar
11.4. Europakommisjonens forbrukerplattform for onlinetvistløsning (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningssaker foran en forbrukervoldgiftsnemnd.