Allmänna villkor (inklusive information för kunder)

1. Tillämplighet
2. Erbjudanden, beskrivningar av tjänster
3. Beställningsprocess, ingående av kontraktet
4. Priser, leveranskostnader
5. Leverans, produkttillgänglighet
6. Betalningsvillkor
7. Förbehåll för äganderätten
8. Produktgaranti, garanti
9. Ansvar
10. Lagring av själva kontraktet
11. Avslutande kommentarer

1. Tillämplighet
1.1. Affärsförhållandet mellan

truzzer.com, en produkt av eKomi Inc.

9100 Wilshire Boulevard, #725 E
Beverly Hills, CA 90210

Telefonnummer: +1 844-356-6487
E-postadress: hello@truzzer.com

(nedan kallad “säljaren”) och kunden (nedan kallad “kunden”) regleras uteslutande av följande allmänna villkor i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

1.2. En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.3. Kundens avvikande villkor ska inte erkännas om inte säljaren uttryckligen godkänner deras giltighet.

2. Erbjudanden, beskrivningar av tjänster
2.1. Visningen av produkter i webbutiken ska likställas med en inbjudan att göra en beställning och inte med ett juridiskt bindande erbjudande. Tjänstebeskrivningar i kataloger eller på leverantörens webbplatser ska inte likställas med löften eller garantier.

2.2. Alla erbjudanden gäller “så länge lagret räcker” om inget annat anges i respektive produktbeskrivning. Fel undantagna.

OBS: Ange rätt knappbeteckningar i följande avsnitt.
3. Beställningsprocess, ingående av kontraktet
3.1. Kunden kan fritt välja de produkter som han/hon vill ha från säljarens sortiment och samla dem i en så kallad “korg” med hjälp av knappen Lägg i kundvagnen. Kunden kan sedan gå vidare till sin varukorg och ändra sitt val efter behov, t.ex. genom att ta bort en produkt från varukorgen. När kunden är nöjd med sitt val kan han/hon gå vidare till det sista steget i beställningsprocessen genom att klicka på knappen Fortsätt till kassan.

3.2. När kunden klickar på knappen Beställning (betalning tas emot) gör han/hon en bindande begäran om att köpa de varor som finns i korgen. Innan beställningen görs kan kunden när som helst se och ändra sina beställningsuppgifter och kan också använda webbläsarens “Tillbaka”-funktion för att återgå till korgen eller avbryta beställningsprocessen. Viktiga uppgifter är markerade med en asterisk (*).

3.3. Leverantören svarar genom att skicka kunden en automatisk bekräftelse på mottagandet via e-post. E-postmeddelandet innehåller en sammanfattning av kundens beställning och kan skrivas ut med hjälp av funktionen “Skriv ut” (orderbekräftelse). Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast att säljaren har mottagit kundens beställning och ska inte likställas med godkännande av beställningen. Ett bindande köpeavtal anses ingått endast om säljaren skickar eller överlämnar den beställda produkten till kunden inom två dagar eller bekräftar att den beställda produkten har skickats inom två dagar genom att skicka ett andra e-postmeddelande, en orderbekräftelse eller en faktura till kunden.

3.4. När det gäller kunder som är företag är den ovannämnda tidsfristen för avsändning, leverans eller orderbekräftelse sju dagar i stället för två.

3.5. Om säljaren erbjuder en möjlighet till förskottsbetalning anses avtalet vara ingått när kunden lämnar sina bankuppgifter och uppfyller betalningsbegäran. Om säljaren inte har mottagit betalningen inom tio kalenderdagar efter det att orderbekräftelsen skickats, trots att den är förfallen och trots att kunden har fått en påminnelse, har säljaren rätt att frånträda avtalet, vilket innebär att ordern blir ogiltig och att säljaren i sin tur befrias från sin leveransskyldighet. Vid denna tidpunkt anses beställningen ha avslutats utan några ytterligare konsekvenser för varken kunden eller säljaren. Produkter för vilka förskottsbetalning erbjuds kan därför reserveras för högst 10 kalenderdagar.

4. Priser, leveranskostnader
4.1. Alla priser som anges på säljarens webbplats är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.

4.2. Leverantören tar ut leveranskostnader utöver de angivna priserna. Leveranskostnaderna förklaras tydligt för kunden på en separat webbsida och under själva beställningsprocessen.

5. Leverans, produkttillgänglighet
5.1. Om kunden väljer förskottsbetalning sker leveransen först när fakturabeloppet har mottagits.

5.2. Säljaren har rätt att häva avtalet om leveransen av varorna misslyckas trots tre leveransförsök på grund av kundens fel. Eventuella betalningar som kunden redan har gjort återbetalas utan dröjsmål.

5.3. Säljaren har rätt att frånträda avtalet om den beställda produkten inte är tillgänglig eftersom säljaren, utan egen förskyllan, inte har fått produkten i fråga av sin leverantör. Om en sådan situation uppstår ska säljaren utan dröjsmål informera kunden och vid behov erbjuda en jämförbar produkt. Om det inte finns några jämförbara produkter tillgängliga eller om kunden inte vill få en jämförbar produkt, återbetalar säljaren utan dröjsmål alla redan mottagna betalningar till kunden.

5.4. Kunderna informeras om leveranstider och leveransbegränsningar (t.ex. leverans till vissa länder med uteslutande av andra) på en separat webbsida eller i respektive produktbeskrivning.

5.5 När det gäller kunder som är företag övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till köparna så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen; de angivna leveransdagarna och tidsfristerna är, med förbehåll för andra löften och avtal, inte fasta datum.

5.6 Säljaren ansvarar inte för förseningar i leveranser och prestationer på grund av force majeure och på grund av oförutsägbara händelser som gör leveransen betydligt svårare eller omöjlig för säljaren gentemot kunder som är företagare, även när det gäller bindande överenskomna tidsfrister och datum. I detta fall har säljaren rätt att skjuta upp leveransen eller tjänsten med den tid som hindret varar plus en rimlig startperiod. Rätten att skjuta upp tidsfristen ska också gälla kunder som är företagare vid oförutsedda händelser som påverkar en förleverantörs verksamhet och som varken förleverantören eller säljaren är ansvariga för. Under tiden för detta hinder ska kunden också befrias från sina avtalsförpliktelser, särskilt betalningsskyldigheten. Om dröjsmålet är oskäligt för kunden kan kunden häva avtalet genom en skriftlig förklaring efter en rimlig tid som kunden fastställer eller efter ömsesidigt samråd med säljaren.

6. Betalningsvillkor
6.1. Kunden kan fritt välja en av de tillgängliga betalningstyperna under beställningsprocessen; valet görs innan beställningsprocessen avslutas. Kunderna informeras om tillgängliga betalningstyper på en separat webbsida.

6.2. Om betalning på konto är möjlig måste betalningen ske inom 30 dagar efter mottagandet av varorna och den tillhörande fakturan. För alla andra typer av betalningar måste full betalning göras i förväg.

6.3. Om tredjepartsleverantörer anlitas för att hantera betalningen (t.ex. PayPal) gäller de allmänna villkor som tillämpas av dessa leverantörer.

6.4. Om förfallodagen för betalning definieras som ett kalenderdatum anses kunden vara i dröjsmål så snart han eller hon inte respekterar förfallodagen och är skyldig att betala lagstadgad dröjsmålsränta.

6.5. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte att säljaren gör gällande andra krav på förseningsrelaterade skador från säljaren.

6.6. Kunden har endast rätt till kvittning om hans eller hennes motkrav är rättsligt giltiga eller erkänns av säljaren. Kunden kan endast hävda en retentionsrätt om dess fordringar är ett resultat av samma avtalsförhållande som säljarens fordringar.

7. Förbehåll för äganderätten
Säljaren behåller äganderätten till de levererade varorna tills full betalning har skett.
För kunder som är företagare gäller dessutom följande: Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i en pågående affärsrelation har reglerats i sin helhet; köparen är skyldig att behandla den köpta varan med omsorg så länge äganderätten ännu inte har övergått till honom. I synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra den tillräckligt mot stöld, brand och vattenskador till återanskaffningsvärde, om detta är lämpligt eller brukligt i branschen. Om underhålls- och inspektionsarbete måste utföras ska köparen utföra detta i god tid och på egen bekostnad. Kundens bearbetning eller förädling av reserverade varor ska alltid utföras för säljarens räkning. Om förbehållsvarorna förädlas med andra föremål som inte tillhör säljaren, ska säljaren förvärva delägarskap i den nya varan i förhållande till värdet av förbehållsvarorna i förhållande till de andra förädlade föremålen vid förädlingstillfället. I alla andra avseenden ska samma bestämmelser gälla för den produkt som skapats genom bearbetning som för de varor som omfattas av äganderätten. Kunden överlåter också fordran för att säkra de fordringar mot honom som uppstår mot en tredje part genom att reservationsvarorna är kopplade till en fastighet. Tredje parts tillträde till varor som ägs eller samägs av säljaren ska omedelbart anmälas av kunden. Kunden ska stå för alla kostnader för en talan från tredje part eller kostnader för en utomrättslig frigörelse som uppstår till följd av sådana ingripanden. Kunden har rätt att sälja varorna vidare med förbehåll för äganderätten inom ramen för den ordinarie verksamheten. Kunden överlåter redan nu till säljaren som säkerhet alla fordringar som uppstår vid vidareförsäljning eller på annan rättslig grund med avseende på reservationsvarorna (inklusive alla saldokrav från löpande räkning). Säljaren ger återkalleligt kunden fullmakt att driva in de fordringar som överlåtits till säljaren för egen räkning och i eget namn. Detta tillstånd för direktdebitering kan återkallas om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt. Säljaren förbinder sig att på kundens begäran frigöra de säkerheter som säljaren har rätt till när deras sammanlagda försäljningsvärde överstiger summan av säljarens alla utestående fordringar som härrör från affärsförbindelsen med mer än 10 % (eller med mer än 50 % om det finns en risk för likvidation). Valet av de säkerheter som ska frisläppas ska åligga säljaren. När säljarens alla fordringar från leveranstransaktioner har reglerats ska äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de överlåtna fordringarna övergå till köparen. Valet av de säkerheter som ska släppas ut åligger säljaren.

8. Produktgaranti och garanti
8.1. Garantin (ansvar för defekter) ska fastställas i enlighet med lagstadgade bestämmelser, med förbehåll för följande bestämmelser.

8.2. De varor som säljaren levererar omfattas endast av en garanti om kunden uttryckligen informerades om en sådan garanti och villkoren för den innan beställningsprocessen inleddes.

8.3. Om kunden är en företagare ska han utan onödigt dröjsmål undersöka varorna, utan hinder av eventuella lagstadgade skyldigheter att anmäla fel, och skriftligen meddela leverantören om synliga materialfel utan onödigt dröjsmål, senast inom två veckor efter leveransen, och om icke synliga materialfel utan onödigt dröjsmål, senast inom två veckor efter upptäckten. Avvikelser i kvalitet, vikt, storlek, tjocklek, bredd, utrustning, mönster och färg som är vanliga i branschen och tillåtna enligt kvalitetsnormer eller mindre avvikelser ska inte utgöra fel.

8.4. Om kunden är en företagare kan man välja mellan rättelse eller efterföljande leverans av defekta varor av säljaren.

8.5. Utan hinder av ansvarsbestämmelserna i dessa villkor ska materiella fel preskriberas ett år efter riskövergången för kunder som är företagare, om inte längre perioder föreskrivs i lag, särskilt vid särskilda bestämmelser om företagarens regressrätt. För begagnade varor är garantin för kunder som är företagare utesluten.

8.6. Om kunden, som är företagare, har installerat den defekta varan i den mening som avses i § 439.3 i den tyska civillagen (BGB) i en annan vara eller monterat den på en annan vara i enlighet med dess typ och användningsområde, är säljaren, med förbehåll för ett uttryckligt avtal och utan att det påverkar övriga garantiåtaganden, inte skyldig att ersätta kunden för de nödvändiga kostnaderna för att ta bort den defekta varan och installera eller montera den reparerade eller levererade varan utan fel inom ramen för den efterföljande prestationen. Följaktligen är säljaren inte heller skyldig att ersätta kostnader för borttagning av den defekta varan och installation eller fastsättning av den reparerade eller levererade defekta varan inom ramen för kundens regressrätt inom leveranskedjan (dvs. mellan kunden och dess kunder).

9. Ansvar
9.1. Följande uteslutningar och begränsningar av ansvaret i samband med säljarens ersättningsskyldighet gäller oberoende av andra lagstadgade kriterier för stödberättigande.

9.2. Säljaren är oinskränkt ansvarig om skadan orsakats med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.

9.3. Säljaren är också ansvarig för mindre vårdslöshet som leder till överträdelse av grundläggande skyldigheter vars överträdelse äventyrar uppfyllandet av avtalets syfte och överträdelse av skyldigheter vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och som kunden normalt kan förlita sig på. I detta fall är säljarens ansvar dock begränsat till den förutsebara skada som är typisk för det aktuella avtalet. Säljaren är inte ansvarig för mindre vårdslöshet som leder till brott mot andra skyldigheter än de som nämns i föregående meningar.

9.4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte för skador på liv, lem eller hälsa, fel som konstaterats efter det att en garanti om produktens beskaffenhet har godtagits eller fel som hemlighållits med uppsåtligt bedrägeri. Ansvaret enligt den tyska lagen om ansvar för defekta produkter påverkas inte.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta undantag och/eller denna begränsning även för anställdas, företrädares och agenters personliga ansvar.

10. Lagring av själva kontraktet
10.1. Kunden kan skriva ut avtalet med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion under det sista steget i beställningsprocessen (dvs. innan beställningen görs hos säljaren).

10.2. Leverantören skickar också en orderbekräftelse med alla beställningsuppgifter till den e-postadress som kunden har angett. Dessutom får kunden en kopia av säljarens allmänna villkor (inklusive säljarens avbeställningspolicy och information om fraktkostnader samt säljarens leverans- och betalningsvillkor) tillsammans med orderbekräftelsen eller senast vid leverans av varorna. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se dina beställningar i din profil. Vi lagrar också avtalet i din profil men gör det inte tillgängligt på internet.

10.3. Kunder som är företagare kan få kontraktshandlingarna via e-post, skriftligen eller genom hänvisning till en online-källa.

11. Avslutande kommentarer
11.1. Om köparen är en företagare, om inte annat följer av andra avtal eller tvingande lagbestämmelser, är platsen för fullgörandet säljarens säte, medan behörighetsorten är säljarens säte om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond eller om köparen befinner sig i det land där säljaren har sin hemvist och säljaren inte har någon allmän behörighetsort. Säljaren förbehåller sig rätten att välja en annan godtagbar jurisdiktionsort.

11.2. När det gäller företagare gäller Förbundsrepubliken Tysklands lag  med undantag för FN:s försäljningslag, så länge det inte finns några tvingande lagbestämmelser som säger något annat.

11.3. Avtalsspråket är tyska.

Observera att länken till http://ec.europa.eu/consumers/odr/ måste vara klickbar.
11.4. Europeiska kommissionens konsumentplattform för tvistlösning online: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.